Chanting Mantra

“Dhyayel Sri Bhadrakali Sthitharuchiramukham

Rakthmalyam Barangam

Bibhranam varadabhaya karathale

Khadgam kapalam thadha

Sarvalankarane, jwalam thrinayanam

Sreeneelakandatmajam

Vande karnavibhooshitham Sivamayam

Maam paadusarvanchike”

Devi Dhana Slokam